Gi innspill: Prioritering av 2020-prosjekter

Norsk Vann Prosjekt

Forslag til prioritering av 2020-prosjekter er nå ute på høring for Norsk Vanns andelseiere. Høringsfrist til å komme med innspill til prosjektprioriteringen er 06.12.19.

Interessante prosjekter

Det er kommet inn mange interessante prosjektforslag for 2020. Faglig sett bør mange av disse gjennomføres. Ved prioriteringen er det lagt vekt på om innholdet omfattes av prioriteringskriteriene (se side 4), herunder om forslagene bygger opp under viktige mål i strategiplanen for. Vedlagt bakerst i dette dokumentet finnes en samlet oversikt over prosjektforslagene med direktørens forslag til prioritering og vurdering av de enkelte prosjektforslagene opp mot prioriteringskriteriene. Ved vurdering av enkeltprosjektene er det også tatt høyde for eventuell overlapping mot andre pågående prosjekter og arbeider.
Prioriteringskriteriene gir også føringer for å vurdere den totale porteføljen av prosjekter. Etter at prosjektene er vurdert individuelt, er det derfor gjort en samlet vurdering av forslag til prioriterte prosjekter for 2020, se side 6.

Økonomiske rammer

Vi forventer å få inn ca. 12 mill kroner i prosjektmidler i 2020. Av dette budsjetteres 0,5 mill kroner til administrasjon av prosjektsystemet. Som et resultat av prosjektprioriteringen i 2019 ble det bundet opp 0,75 mill av 2020-midlene. I tillegg fikk vi inn ca. 2 mill i prosjektmidler mer enn forventet/budsjettert i 2019. Disponibelt beløp til nye prosjekter i 2020 er da ca. 12,75 mill kroner.

Høringsinnspill

Forslag til prosjektprioritering ble lagt ut på norskvann.no 06.11.19, og samtidig sendt til Norsk Vanns komitéer. Høringsfrist for andelseiere til å komme med innspill til prosjektprioriteringen er 06.12.19. Høringsinnspillene sendes til Fred Ivar Aasand.

Her kan du lese/laste ned prosjektdokumentet.

Utskrift

Web Analytics