Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene i Norsk Vann skal jobbe med aktuelle og situasjonsbestemte problemstillinger som krever svar innenfor en avgrenset tidsramme. Dette vil oftest være tverrfaglige eller overordnede oppgaver, men kan også være faglige tema som ikke hører naturlig inn under komiteenes oppgaver, eller som komiteene ikke har kapasitet til å arbeide med. Arbeidsgruppene har klart definerte oppgaver og en funksjonstid som avgrenses til den tiden det tar å svare på oppgaven, vanligvis maksimalt 2 år. Medlemmene i arbeidsgruppene har et gjensidig ansvar for å produsere nødvendig materiale. Arbeidsgruppene har rett til å foreslå prosjekter i Norsk Vanns prosjektsystem hvis oppgaven viser seg å ha en slik karakter at det er behov for utredning utover det gruppen selv har kapasitet til.

Per i dag har Norsk Vann følgende aktive arbeidsgrupper:

Smarte vannmålere

Mandat

Norsk Vanns arbeidsgruppe for smarte vannmålere skal bidra til å utrede og belyse utfordringer og fordeler ved å installere og ta i bruk smarte vannmålere:

 • Avklare juridiske forhold ved et samarbeid mellom nettselskaper og kommuner/vannverk om innsamling, håndtering og overføring av vannforbruksdata fra smarte vannmålere via AMS-infrastrukturen.
  • Herunder regulering av ansvarsforhold og eierskap til utstyr og data.
  • Herunder hensyn til regelverk for behandling av personopplysninger.
 • Vurdere tekniske løsninger og systemer som tar hånd om dataene og overfører disse til faktureringssystemer.
  • Herunder utrede uavklarte detaljer rundt standardisering av kommunikasjonsteknologien.
  • Herunder avklare krav til kompetanse for ev. ettermontering av MUC-kort eller annen modifisering av AMS-infrastrukturen.
  • Herunder vurdere andre trådløse dataoverføringsløsninger (drive-by, ”lyttende” antenne, WAN/LAN, LoRa, etc.)
 • Vurdere systemer for alarmvarsling.
 • Vurdere hvordan data fra smarte vannmålere kan optimalisere driften og brukes i planlegging
  • Herunder sonemåling, trykkregulering, lekkasjehandlingsplaner/ vanntapsanalyser, implementering av målerdata i driftsovervåkingssystemer, etc.
 • Vurdere andre fordeler smarte vannmålere kan gi i overskuelig fremtid. 

Arbeidsgruppas deltagere er:

 • Bjarte Koppen, Molde Vann og Avløp KF
 • Jan R. Aspheim, Hvaler kommune
 • Karina Hagerup, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
 • Gaute Sigmundsen, Sandnes kommune
 • Stein Arild Kirknes, Trondheim bydrift
 • Leo Fosseng, Drammen kommune
 • Fred Ivar Aasand , Norsk Vann, er sekretær for arbeidsgruppa

Optimal dataflyt i vannbransjen

Mandat

Norsk Vanns arbeidsgruppe for optimal dataflyt i vannbransjen skal bidra til å styrke Norsk Vanns og vannbransjens arbeid med standardisering og dataflyt ved å:

 • Kartlegge og beskrive nåsituasjon og fremtidige utfordringer knyttet til dataflyt i vannbransjen
 • Bidra til økt forståelse for viktigheten av god dataflyt og dokumentasjon, spesielt på ledningssiden hvor anleggene er under bakken. Her er det viktig med gode rutiner for hvordan dokumentere nyanlegg og rehabilitering, samt hvordan få dokumentasjonen inn i vedlikeholdssystemer, ledningsdatabaser med videre, noe som er kritisk for å drifte de samme anleggene.
 • Komme med konkrete anbefalinger og tiltak for ”beste praksis” innen:
  • Krav til dokumentasjon – hva skal måles inn og legges inn kommunenes databaser
  • Hvilke dataformat skal benyttes – mer standardisering
 • Komme med anbefalinger til hvordan Norsk Vann skal jobbe videre med dataflytområdet etter at arbeidsgruppen har ferdigstilt sitt arbeid, herunder:
  • Foreslå aktuelle prosjekter på dataflytområdet
  • Vurdere behov for videreutvikling av software som brukes slik at nye standarder kan tas i bruk (SOSI)

Arbeidsgruppas deltagere er:

 • Anders Holme, Driftsassistansen i Østfold
 • Bjarne Fagerbakke, Oslo kommune VAV
 • Kirsten Vike, Sandnes kommune
 • Marit Aase, Bergen kommune
 • Randi Fagervik, Rana kommune
 • Rene Astad Dupont, Glitrevannverket/Godt Vann Drammensregionen
 • Arnhild Krogh, Norsk Vann – sekretær for gruppa

Mikroplast

Mandat

Norsk Vanns arbeidsgruppe for mikroplast skal:

 • Samle relevant nasjonal og internasjonal litteratur om mikroplast
 • Utvikle og formidle et felles bransjebudskap om mikroplast
 • Fremme forslag til forbedringer i regelverk og veiledningsmateriell og eventuelt klarere ansvarsfordeling
 • Foreslå aktuelle prosjekter og videre arbeid på feltet
 • Være Norsk Vanns ressursgruppe i dialog med myndighetene om videre arbeid med mikroplast

Arbeidsgruppas deltagere er:

 • Frank Batey, Trondheim kommune
 • Geir Skogerbø, IVAR IKS
 • Anna-Lena Beschorner, VAV, Oslo kommune
 • Anne Cornell, Bergen kommune
 • Terje Farestveit, Enebakk kommune
 • Tor Gunnar Jantsch, FREVAR KF
 • Arne Haarr, Norsk Vann – sekretær for gruppa

Effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene

Mandat

1) Analysere nåsituasjon og fremtidige utfordringer for en effektiv organisering av tjenestene, herunder bl.a.:
 • a. Drøfte faktagrunnlag gitt i Norsk Vann rapporter og fra andre land/EurEau
 • b. Drøfte muligheter for hvordan benchmarkingen bedreVANN kan få flere deltagere og bidra til bedre kostnadseffektivitet i bransjen
 • c. Drøfte hvilke muligheter og utfordringer ny kommunestruktur samt ny kommunelov og andre sentrale lover og forskrifter gir
 • d. Drøfte videre analyse av faktagrunnlaget i rapporten «Regulering og organisering av vann- og avløpssektoren i utvalgte europeiske land», jf. BDOs fire punkter over
 • e. Foreslå områder hvor bransjen bør søke å endre rammebetingelsene dersom dette er nødvendig for å få mer effektive tjenester
2) Bestille delutredninger gjennom avsetninger i prosjekt «Effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene» for å innhente fakta og understøtte analyser, jf. mandatets punkt 1
 • a. Vise fordeler og ulemper ved ulike måter å organisere tjenestene på (etat/virksomhetsområde, interkommunalt samarbeid, IKS, KF, AS evt. andre)
 • b. Vise eksempler på beste praksis for hvordan fusjoner av selskaper og omorganisering ved kommunesammenslåinger gjennomføres

3) Bidra med innspill til relevante høringsuttalelser (IKS-lov, forskrifter om selvkost i kml. m.m.) i perioden og synliggjøre problemstillinger og mulige løsninger gjennom tilbud om bidrag på Norsk Vanns fagtreff, Årskonferanse og «Vann, avløp og nye rettsregler» samt artikler til Vannspeilet

4) Komme med anbefalinger for hvordan Norsk Vann og bransjen skal jobbe videre med å få en effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene etter at arbeidsgruppen har ferdigstilt sitt arbeid, ved å:
 • a. Fremme aktuelle nye prosjektforslag til Norsk Vann Prosjekt
 • b. Fremme andre forslag til hvordan Norsk Vann kan jobbe videre med dette temaet

Arbeidsgruppas medlemmer er:

 • Morten Finborud, Hias IKS - leder
 • Randi Erdal, Bergen kommune - nestleder
 • Trond Einar Uglebakken, Alta kommune
 • Veronika Helen Wæraas, GIVAS IKS
 • Bjarne Ulvestad, FjellVAR AS
 • Live Johannessen, Drammen kommune
 • Arne Bergo, DIHVA IKS
 • Thomas Langeland Jørgensen, Norsk Vann – sekretær for gruppa

Følgende arbeidsgrupper har avsluttet sitt arbeid:

HMS-arbeid i vannbransjen

Mandat

 • Kartlegge og beskrive nåsituasjon og fremtidige utfordringer innen HMS, herunder likheter og forskjeller i HMS-arbeid på vannbehandlingsanlegg, renseanlegg og i transportsystem
 • Bidra til økt forståelse av regelverket og risikoforholdene gjennom ulike kommunikasjonstiltak
 • Komme med konkrete forslag til anbefalinger og tiltak for «beste praksis» innen:
  • HMS-arbeid på vannbehandlingsanlegg, renseanlegg, slambehandlingsanlegg og transportsystem
  • Hygienisk sikkert arbeid på VA-anlegg
  • SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) i bygge- og anleggsprosjekt
 • Komme med anbefalinger til hvordan Norsk Vann skal jobbe videre på HMS-området etter at arbeidsgruppen har ferdigstilt sitt arbeid, herunder:
  • Foreslå aktuelle prosjekter på HMS-området
  • Vurdere behov for videreutvikling av Norsk Vanns HMS-kurs
  • Foreslå hvordan formidling av HMS-arbeidet kan skje, eksempelvis via egen nettportal (jf. www.arbetsmiljova.se) og eventuelt APP

Arbeidsgruppas sammensetning

 • Trude Haug, Driftsassistanse VA i nordre Nordland
 • Ragnar Kløverød, Larvik
 • Bjørg Meling, IVAR IKS
 • Tormod Tobiassen, Ringerike
 • Candyce Tvedt, VEAS
 • Helene Wenner, Bærum
 • Thomas Langeland Jørgensen, Norsk Vann (sekretær)

Arbeidsgruppen har nå avsluttet sitt arbeid og sluttrapporten kan lastes ned her.

Gjennomføring av vannforskriften

Mandat

Norsk Vanns arbeidsgruppe for gjennomføring av vannforskriften skal:

 • Bidra til å fremskaffe bedre kunnskap om vannforskriftens konsekvenser for VA-sektoren
 • Bistå sekretariatet i arbeidet med å påvirke myndigheter og Stortinget til en kostnadseffektiv gjennomføring av vannforskriften med tilstrekkelige incentivordninger for VA-sektoren, herunder anleggseiere i spredt bebyggelse
 • Arbeide for økt informasjon til VA-sektoren om arbeidet etter vannforskriften og stimulere til økt engasjement

Arbeidsgruppens sammensetning

 • Anita Borge, PURA (leder)
 • Gjertrud Eid, Norsk Vann
 • Monica Nesse, Sandnes kommune
 • Dag Erik Håvimb, Melhus kommune
 • Trond Møllersen, Hemnes kommune
 • Toril Hofshagen, Norsk Vann (sekretær)

Her kan du lese sluttrapporten fra gruppens arbeid.

Klimatilpasning og overvann

Mandat

Norsk Vanns arbeidsgruppe for klimatilpasning og overvann skal:

 • Drøfte strategi for arbeidet med klimatilpasning og overvann overfor myndigheter og tverrfaglig innad i kommunene
 • Være en ressursgruppe for sekretariatet i arbeidet med å påvirke til snarlige ansvarsavklaringer og egnede juridiske og økonomiske rammebetingelser på overvannsområdet
 • Bistå sekretariatet i arbeidet med å påvirke myndighetenes arbeid med en varslet Stortingsmelding om klimatilpasning 2012
 • Gi sekretariatet innspill om kommunenes behov for info om konkrete tilpasningstiltak og pilotprosjekter på overvannsområdet

Arbeidsgruppens sammensetning

 • Jan Stenersen, Tromsø kommune (leder)
 • Knut Bjarne Sætre, Bærum kommune,
 • Ann Janette Hansen, Fredrikstad kommune,
 • Eva Britt Isager, Bergen kommune og
 • Anton Bø, Askøy kommune
 • Elin Riise, Norsk Vann (sekretær)

Her kan du lese sluttrapport fra gruppens arbeid.

Ledningsnettfornyelse

Mandat

Norsk Vanns arbeidsgruppe for ledningsnettfornyelse skal:

 • Utarbeide anbefalinger for fornyelsestakt
 • Gi anbefalinger om strategier for valg av ledningsmaterialer og metoder, både for nyanlegg og fornyelse
 • Bidra til å spre informasjon om viktigheten av en bevisst fornyelse
 • Drøfte hvordan behovet for fornyelse kan kommuniseres til samfunnet påen ”tabloid”, men likevel faglig forankret måte

Arbeidsgruppens sammensetning

 • Bjørn Zimmer Jacobsen, Stavanger kommune (leder)
 • Lars Aksel Wermskog, Oslo kommune, VAV
 • Trym Trovik, Bergen kommune
 • Frode Berteig, Bærum kommune
 • Arne Johansen, Nesodden kommune
 • Trond Andersen, Norsk Vann (sekretær)

Her kan du lese sluttrapporten for arbeidsgruppens arbeid.

Utdanning og rekruttering

Mandat

Norsk Vanns arbeidsgruppe for utdanning og rekruttering skal:

 • Bidra til at utviklet rekrutteringsmateriell tas i bruk
 • Gi innspill til hva innholdet i ingeniørutdanningen innen VA bør inneholde og bidra til høringsuttalelser til de kommende rammeplanene
 • Bidra til regional kontakt mellom høgskolene og VA-sektoren

Arbeidsgruppens sammensetning

 • Knut Magnus Hovden, Barlindhaug
 • Geir Helø, Tromsø kommune
 • Janne Siri Gisetstad, Stjørdal kommune
 • Jon Arne Engan, RIF
 • Sylvi Holt, Aurskog-Høland kommune
 • Leif Grande, Rauma kommune
 • Ingrid Holøyen Skjærbakken, Norsk Vann (sekretær)

Sluttrapportering

Her kan du lese det avsluttende notatet fra arbeidsgruppens arbeid.

Kommunikasjon og synlighet

Mandat

Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet skal:

 • Gi innspill i arbeidet med å avklare retning og ambisjonsnivå på omdømmesatsningen
 • Gi innspill til Norsk Vanns løpende arbeid med informasjon og mediehåndtering
 • Gi innspill til Norsk Vanns løpende arbeid med kundeservice og digitale strategier for sektoren

Arbeidsgruppens sammensetning:

 • Thomes Trømborg (GIVAS IKS), leder
 • Merete Mauland (Trondheim)
 • Sigrid Teige Øye (Bergen)
 • Lone Skjønhaug (Lørenskog)
 • Ida Jansen Jondahl (Oslo kommune, VAV)
 • Helle Marie Buind (Drammen)
 • Sekretærer er Thomas Langeland Jørgensen og Tone Bakstad, Norsk Vann

Gruppas sluttrapport kan du laste ned her.

Samordning av ledninger i grunnen

Mandat

Arbeidsgruppen skulle styrke Norsk Vanns og vannbransjens bidrag til utvikling av hensiktsmessig regelverk, standarder og samordningsrutiner for ledninger i grunnen, herunder:

 • Foreslå aktuelle temaer som bør behandles i «Samarbeidsforum for ledninger i grunnen» og bidra med synspunkter på temaer som allerede er på agendaen
 • Behandle forslag til regelverksendringer, prosjektforslag, standardforslag, veiledningsforslag etc. som kommer som følge av arbeidet i «Samarbeidsforum for ledninger i grunnen»
 • Foreslå evt. delutredninger som Norsk Vann bør gjennomføre som grunnlag for arbeidet i «Samarbeidsforum for ledninger i grunnen»
 • Bidra til økt informasjon om arbeidet som skjer på samordning av ledninger i grunnen, gjennom artikler i Bulletin og andre tidsskrifter, foredrag på arrangementer etc.
 • Påta seg ansvar og roller som måtte dukke opp innenfor temaet samordning av ledninger i grunnen og som er naturlig at gjøres av medlemmer i Norsk Vann fremfor sekretariatet i Norsk Vann

Arbeidsgruppens sammensetning

 • Leiv Molven, Stavanger kommune (leder)
 • Terje Rødberg, Oslo kommune, VAV
 • Rune Berge, Bærum kommune
 • René Astad Dupont, Glitrevannverket IKS (Godt Vann Drammensregionen)
 • Randi Fagervik, Rana kommune
 • Sekretærer var Toril Hofshagen (til 1. august 2014), deretter Einar Melheim, begge Norsk Vann

Sluttrapport

Arbeidsgruppens sluttrapport kan lastes ned her.

Beredskap i vannforsyningen

Mandat

Norsk Vanns arbeidsgruppe for beredskap i vannforsyningen skulle:

 • Utarbeide et forslag til finansiering og organisering av en nasjonal krisestøtteenhet, inkludert en beskrivelse av hvilke støttefunksjoner enheten skal dekke, gjennom en prosess hvor forslaget forankres i vannforsyningssektoren.
 • Gjennomgå veiledningsmateriell og rammebetingelser innen beredskap knyttet til vannforsyning for å tilrettelegge for beredskapsarbeidet lokalt, herunder fremme forslag til forbedringer, prosjekter, eventuelt klarere ansvarsfordeling og videre arbeid. 

Arbeidsgruppens sammensetning

 • Sissel Margrethe Berge, VAR IKS
 • Ane Prøsch-Oddevald, Drammen kommune
 • Hilde Sandstedt, Rana kommune
 • Per Martin Øfsti, Stjørdal kommune
 • Egil Otto Dragseth, Oslo kommune
 • Sekretær var Kjetil Furuberg, Norsk Vann BA

Sluttrapport

Arbeidsgruppens sluttrapport kan lastes ned her.

Arbeidsgruppe for kildekontroll

Mandat

 • Arbeidsgruppen gjennomgikk rammebetingelser og veiledningsmateriell som har betydning for innholdet av miljøgifter i avløpsvann og regulering av mulige kilder til dette
 • Den fremmet forslag til forbedringer i regelverk og veiledningsmateriell og eventuelt klarere ansvarsfordeling
 • Foreslo aktuelle prosjekter og videre arbeid på feltet
 • Var Norsk Vanns ressursgruppe i dialog med Miljødirektoratet om kampanjesamarbeidet «Stoff for stoff – kilde for kilde»

Arbeidsgruppens sammensetning

 • Inger Katharina Gregersen, Gjøvik
 • Bente Larsen, Tønsberg
 • Unni S. Lea, IVAR
 • Knut Bjørnskau, Ski
 • Arne Haarr, Norsk Vann (sekretær)

Du kan laste ned arbeidsgruppens sluttrapport her.

Vann og avløp i kommunal arealplanlegging

Mandat

Norsk Vanns arbeidsgruppe for vann og avløp i kommunal arealplanlegging skal:

 • Samarbeide med blant annet Forum for Kommunal Planlegging (FKP) og Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) om å få økt oppmerksomhet om vann og avløp i kommunal arealplanlegging
 • Gjennomgå regelverk og veiledningsmateriell som har betydning for vann og avløp i plansammenheng og fremme forslag til forbedringer overfor overordnede myndigheter
 • Identifisere behov og roller for å legge til rette for gode samarbeidsrutiner, slik at vann og avløp blir hensyntatt i kommunal arealplanlegging på riktig måte
 • Vurdere behovet for et Norsk Vann prosjekt om vann og avløp i kommunal arealplanlegging
 • Være Norsk Vanns ressursgruppe og bistå sekretariatet i påvirkningsarbeid for hensiktsmessige rammebetingelser 

Arbeidsgruppas deltagere er:

 • Ole Petter Skallebakke, Fredrikstad kommune
 • Solveig Hovland, Bergen kommune
 • Elin Tangen, Hemsedal/Gol kommune
 • Eli Aubert, Røyken kommune
 • Johanne Aanes Sørum, Ringsaker kommune
 • Arne Samuelsen, Nord-Troms plankontor deltatt i gruppen ut 2015
 • Gjertrud Eid, Norsk Vann, er sekretær for arbeidsgruppa

Gruppas sluttrapport kan du laste ned arbeidsgruppens sluttrapport her.

Utskrift

Web Analytics