Læreplan

Nødvendig kompetanse for legging av VA-ledninger - Læreplan for ADK1

Den første fagplanen for ADK1 kurset ble utarbeidet i 1989.

Den neste læreplanen ble utarbeidet i 2002 og den ble også utgitt som en Norvar Prosjektrapport (Rapport 124/2002)

Den tredje læteplanen var datert 1.01.2008 med nødvendig revisjoner pr. 31.03.2011 og 15.11.2015.

Dagens læreplan er datert 1.08.2018, og kan lastes ned her:

Læreplan - ADK 1

Læreplan - ADK 1 - Resertifisering

Sammendrag

Læreplanen gir en oversikt over den kompetansen som kreves av den som skal fungere som selvstendig arbeidende førstelinjeleder, grøftebasen, på et ledningsanlegg for vann og/eller avløp med ansvar for den praktiske utførelse av ledningsanlegget.

Det viktigste for personell som har tatt et ADK-sertifikat, er å forstå betydningen av og kunne sørge for den praktiske utførelsen av ledningsanlegg i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder setter til et moderne ledningsanlegg.

Hovedmålgruppen for læreplanen er personell som skal være ansvarlig for den praktiske utførelse av ledningsanlegget. Det vil også være naturlig at personell som skal gjennomføre kontrolloppgaver på ledningsanlegg skaffer seg den kompetansen læreplanen definerer.

Gjennomført opplæring i henhold til læreplanen og avlagt eksamen med tilhørende ADK-sertifikat dekker de krav som må stilles til personell som skal stå for gjennomføring av et ledningsnett for vann- og avløp.

Tidsforbruk og opptakskrav

Kurset skal bestå av praktisk/teoretisk opplæring i til sammen 105 timer. I tillegg kommer 5 timers eksamen.

Krav som må oppfylles for å kunne utstede ADK 1 sertifikat:

Utdanning/praksis må tilfredsstille minst ett av punktene A-D:

A) 3 års praksis i grøfter og legging av vann og av løp, eller:

B) Har bestått fag/svenneprøve innenfor:

  1. Rørleggerfaget
  2. Anleggsmaskinførerfaget
  3. Vei og anleggsfaget
  4. Fag relatert anleggsteknikk

og ett års praksis i VA

C) Bachelor/tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg.

og ett års praksis i VA

D) Elever på vg2 anleggsteknikk som tar ADK1 eksamen må gjennomføre resertifiseringskurs ADK1 etter bestått fagbrev og 1 års praksis, jfr. pkt B). Se også vedlegg 1 i læreplanen.

ADK1- sertifikat gir grunnlag for å bli godkjent som bas (førstelinjeleder) for grøftelag ved legging av vann- og avløpsledninger.

Det er anledning til å gjennomføre ADK-kurset uten at man har tilstrekkelig godkjent praksis. ADK-sertifikat utstedes når tilstrekkelig praksis blir dokumentert. Denne dokumentasjonen må skje innen en periode på 5 år etter gjennomført kurs.

ADK1 sertifikatet har en gyldighet på 6 år.

For fortsatt gyldig ADK1 sertifikat etter 6 år, må et resertifiseringskurs gjennomføres og bestått teoretisk eksamen, jfr. Læreplan for resertifisering ADK1.

Utskrift

Web Analytics