• Hjem
  • A166 - Tiltak for å bedre fosforfjerningen på kjemiske renseanlegg

A166 - Tiltak for å bedre fosforfjerningen på kjemiske renseanlegg

rapport166_2009
kr 320 pr stk,-

Rapportnr: 166/2009

Utgivelsesdato: 19. mars 2009

Forfatter: Ragnar Storhaug

Standardkravet til fjerning av fosfor er iht. forurensningsforskriften 90 % renseeffekt som en middelverdi på årsbasis. Noen anlegg opplever at de i kortere eller lengre perioder har problemer med å overholde dette kravet. Hovedårsaken til dette er i første rekke lav konsentrasjon av fosfor i innløpsvannet som en følge av tilførsel av overvann og annen nedbørsavhengig tilrenning, men også andre prosessmessige forhold kan føre til at kravet ikke overholdes. I dette prosjektet settes det fokus på ulike forhold (påvirkningsfaktorer) som bidrar til at 90 %-kravet til fjerning av fosfor ikke overholdes. Grovt sett kan påvirkningsfaktorene deles i eksterne og interne påvirkningsfaktorer. Tilførsel av industrielt avløpsvann er en viktig ekstern påvirkningsfaktor. Interne returstrømmer (for eksempel rejektvann) og for dårlig tilpasset styringsopplegg er eksempel på interne påvirkningsfaktorer. I prosjektet er det gitt eksempler på doseringsopplegg for fellingskjemikalier som bygger på informasjon om normal variasjon av avløpsvannets mengde og sammensetning. Som en del av prosjektet er det gjort forsøk med vannmengdeproporsjonal dosering av fellingskjemikalier og overstyring av doseringen etter turbiditeten i sedimenterings- bassenget. Forsøkene indikerer at forbruket av fellingskjemikalier kan reduseres ved bruk av dette styringsprinsippet. En grundig prosessoppfølging er en forutsetning for å kunne oppnå stabile forhold i den kjemiske fellingsprosessen. Prosessoppfølgingen må omfatte både den kjemiske renseprosessen og slamavvanningen, slik at rejektvannet ikke forårsaker driftsproblemer. Intern biologisk rensing av rejektvannet og andre returstrømmer bidrar til å redusere innholdet av oppløst organisk stoff som passerer den kjemiske renseprosessen. I tillegg oppnås jevnere kvalitet på rejektvannet slik at faren for driftsforstyrrelser blir redusert. Det er viktig at driftspersonalet har prosessforståelse og kunnskap om analyse og tolkning av de aktuelle analyseparametrene. Gode kvalifikasjoner hos driftspersonalet er derfor en forutsetning for å få den kjemiske renseprosessen til å fungere tilfredsstillende, noe som for øvrig gjelder alle renseprosesser.

Web Analytics