Slam

Slam i jordbruket

Avløpsslam er de forurensningene som tas ut av avløpsvannet ved de ulike renseprosessene. Slammets sammensetning vil variere avhengig av type avløpsvann som renses og hvor omfattende rensingen er.


I Norge har vi svært strenge krav til behandling og bruk av slam. Kravene går i hovedsak på lukt, innhold av tungmetaller og hygiene. Kravene til hygienisering (fjerning av bakterier og andre sykdomsfremkallende organismer) er blant de strengeste i verden.


Ca. 60 % av slammet brukes i jordbruket, mens resten går til grøntanlegg og avslutning av deponier. Norsk Vann har utviklet en bransjenorm for slam der fokus er kvalitetssikring i alle ledd i verdikjeden samt informasjon og kommunikasjon.

Se mer på Bransjenorm Slam

Utskrift

Web Analytics