Avløpskomitéen

Avløpskomitéen består av 9 medlemmer valgt av årsmøtet. Sekretærer for komitéen er Arne Haarr og Gjertrud Eid, Norsk Vann.

Komitéen har følgende ansvarsområder:

 • Faglige strategier og problemstillinger innen avløpsområdet (avløpsledningsnett og rensing, behandling og bruk av slam)
 • Interessearbeid og rammevilkår for avløpssektoren
 • Formidling av kunnskap og erfaringer gjennom faglige arrangementer og andre virkemidler
 • Internasjonalt arbeid
 • Koordinering med styret, de andre komitéene og arbeidsgrupper

Hovedoppgaver for komitéen er:

 • Strategier
  • Omsette Norsk Vanns strategiplan til handling
  • Påvirke framtidige strategier for VA-sektoren
 • Kompetanse
  • Herunder foreslå prosjekter, anbefale deltakere i styringsgrupper/referansegrupper for prosjekter, bidra i prosess om nye satsingsområder
 • Formidling, synliggjøring og erfaringsoverføring
  • Herunder arrangere ca. 2 Norsk Vann fagtreff årlig
  • Bidra med stoff til Vannspeilet og hjemmesider
 • Regelverk og påvirkning av rammebetingelser
  • Herunder gi innspill til relevante høringsuttalelser/Position Papers samt kunne delta på møter med myndigheter/Stortinget

I tillegg inngår representasjon i EUREAU kommisjon 2 samt informasjonsutveksling og samarbeid med tilsvarende komitéer i de andre nordiske land.

Utskrift

Web Analytics