Kursbeskrivelse elektro for ikke-elektrikere

På VA-anlegg vil det ofte være behov for å gjøre oppgaver som vedrører drift, vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg. I utgangspunktet er det ikke tillatt for annet driftspersonell enn elektrofagarbeidere med formell fagutdanning å arbeide selvstendig med drift og vedlikehold av elektriske installasjoner.

Driftspersonell uten formell elektrofagutdanning kan likevel tillates å utføre enkle arbeidsoppdrag og inngrep i elektriske installasjoner, forutsatt tilstrekkelig opplæring og oppfølging.

Norsk Vann tilbyr derfor to nye elektrokurs for VA-personell. Kurset «Elektro for ikke-elektrikere» som en innføring i elektrofaget, og kurset Elektrofagbevis for driftsoperatør» for å oppnå godkjent teoretisk faglig påbygning. Disse to kursene og fagbrev fra ikke-elektrofag (mekaniker, driftsoperatør etc.) gir til sammen nødvendig kompetanse for utnevning til driftsoperatør med elektrofagbevis.

Ytterligere informasjon om eierens ansvar og muligheter ved arbeid på egne elektriske anlegg finner du i Nyttig fra Norsk Vann nr 8 fra desember 2011.

Elektro for ikke-elektrikere
2-dagers kurs

Norsk Vann tilbyr kurset «Elektro for ikke-elektrikere» som en innføring i elektrofaget. Kurset gir ikke automatisk rettigheter til å tre inn i rollen som instruert personell, men gir nødvendig bakgrunnskunnskap. Og sammen med en teoretisk og praktisk gjennomgang av stedlige instrukser, tilfredsstiller man kravet til kompetanse for utnevning til instruert person.

Med instruert personell forstås personer uten godkjent fagutdanning i elektrofag, som har fått nødvendig og dokumentert teoretisk og praktisk opplæring slik at personen på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte kan utføre nærmere definerte driftsoppgaver på elektriske installasjoner (lavspenningsanlegg) tilhørende egen arbeidsgiver.
Instruert person kan ikke utføre inngrep eller måling i faste installasjoner. I praksis vil typiske arbeidsoppgaver for instruert person være resetting av motorvern og bytte av sikringer/tilbakestille effektbrytere opptil en definert størrelse.

Forkunnskaper: Ingen krav

Målgruppe: Personell som i sitt daglige arbeid betjener eller vedlikeholder anlegg der elektriske komponenter inngår.

Kurset er et obligatorisk grunnkurs for deltakelse på kurset “Elektrofagbevis for driftsoperatører”.

Kurset starter kl 09.00 og avslutter kl 15.00 hver dag (med mindre noe annet er avtalt). Lunsj normalt kl 11.30, men kan avtales for hvert enkelt kurs.

Fra innholdet:

Elektrostrøm i et VA-anlegg
• Oppbygging av et forsyningsnett
• Komponenter i et elektrisk anlegg - funksjon og virkemåte
• Hovedtavler og styretavler
• Måleinstrumenter
• Kapslingsgrader
Instrumentering i et VA-anlegg
• Viktige faktorer ved målinger
• Strømning i rør
• Måling av trykk
• Temperaturmåling
• Nivåmåling
• Turtallsmåling
• Styring og overvåking
• Ventiler

Betingelser

Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres halv deltakeravgift. Ved manglende frammøte uten forvarsel faktureres full deltakeravgift.
Kursavgiften inkluderer lunsj alle kursdagene. 
Minimum antall deltakere for å avholde kurset er 15, maks. antall deltakere er 20.

Priser

Elektro for ikke-elektrikere (medlemspris) kr 6500, (ikke medlemmer kr 9000,-)

Elektrofagbeviskurs (medlemspris) kr 6500, (ikke-medlemmer kr 9000,-)

Utskrift

Web Analytics