Norsk Vann fagtreff setter bærekraft på agendaen

Arbeidet med å etablere en nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen blir viktig framover, og bærekraft vil derfor være tema under første dagen av fagtreffet 3-4 februar på Gardermoen.

3-4 februar inviterer Norsk Vann til nytt fagtreff, der tema den første dagen – etter en avdeling med omdømme, filmpremiere og nytt om benchmarkingssystemet bedreVAnn – er bærekraft.

Hvilke hjelpemidler trengs for en kommune som skal planlegge og anskaffe bærekraftige anlegg og tjenester? Hvilke verktøy finnes, og hva må utvikles videre? Noe av dette vil bli belyst i et innlegg fra Steinkjer kommune.

En bransje som har innført bærekraftstrategi er skognæringen, og vi får presentert erfaringer og lærdom fra dette i et innlegg fra Norsk Skogeierforbund. Kjemikalieleverandøren Kemira vil belyse på hvilken måte bærekraft preger deres arbeidsmåte og produkter. Det hele toppes med en paneldebatt med innlederne, der vi forsøker å finne svar på hvordan en bærekraftstrategi kan bidra til et bedre omdømme og å være en drivkraft for utvikling av vannbransjen. Vi håper mange vil delta, og bli med på en god og engasjert debatt om et viktig tema!

I Norsk Vann rapport 205 er det presentert et forslag til definisjon av bærekraft som skal være felles for vannbransjen. Denne tar utgangspunkt i de tre sentrale dimensjonene for bærekraft (miljømessig, økonomisk og sosial). Under er det gjengitt fra sammendraget av rapporten:

Miljømessig bærekraft – forvaltning og utvikling innenfor naturens tålegrenser

VA-tjenestene skal utføres på en måte som minimaliserer all negativ påvirkning av miljøet. Miljø skal være en viktig parameter ved planlegging og gjennomføring av tiltak både ved utbygging og drift av VA-systemene.

Økonomisk bærekraft – bærekraftig ressursbruk, herunder kostnadseffektive løsninger

Vannbransjen står overfor store utfordringer når eksisterende systemer må fornyes, samtidig som utfordringer knyttet til f. eks. klima og sikkerhet resulterer i store investeringer i nye VA-anlegg. En bærekraftig ressursbruk forutsetter i den forbindelse gode systemer for å få mest mulig VA ut av tilgjengelige ressurser.

Sosial bærekraft - bærekraftige VA-tjenester for brukerne

Det sosiale perspektivet i definisjonen av bærekraft er i denne sammenhengen rettet mot anleggseiernes ytelse overfor brukerne av VA-systemene og kundenes opplevelse av denne. Faktorer knyttet til kompetanse og arbeidsmiljø hører også inn under den sosiale dimensjonen.

 Last ned rapporten fra forprosjektet om bærekraft her:

 Les mer om programmet og meld deg på fagtreffet her:

 Påmeldingsfristen er 23. januar.

 
 

Utskrift

Web Analytics