KS med mal til høring om vannforvaltningsplaner

KS har sendt ut en mal for saksfremlegg til bruk i høring av vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram. Norsk Vann har hatt tett dialog med KS i dette arbeidet, og anbefaler kommunene å bruke malen ved behandling av høringen. Høringsfristen er 31.12.2014.

Høringsdokumenter til regionale vannforvaltningsplaner etter vannforskriften ble lagt ut til høring fra vannregionmyndighetene 1. juli. Høringsfrist er fram til 31.12.2014, deretter skal den vedtas av de respektive fylkesting i løpet av 2015, og godkjennes av Regjeringen samme år.

Kommunenes interesseorganisasjon KS har i samarbeid med Norsk Vann laget en mal for saksfremlegg, til bruk ved høringen av de regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksplaner.

Vannforvaltningsplanene vil påvirke kommunene på flere områder:

  • Som myndighet, for eksempel for pålegg knyttet til spredte avløp (i tråd med forurensningsloven). Dette krever lokalpolitiske prosesser rundt vedtak og gjennomføring, ikke minst fordi dette i hovedsak er private anlegg som ikke er gebyrfinansiert.
  • Som tjenesteprodusent, for eksempel innenfor vann og avløp, landbruk, kraftprodusent eller havneeier. Dette er områder som har en innvirkning på hvorvidt man når miljømål, og der kommunen vil kunne få ansvar for gjennomføring av til dels omfattende (og kostbare) tiltak.
  • Som samfunnsutvikler, for eksempel i forbindelse med avveininger mellom miljømål og gode rammebetingelser for næring (fiskeri, industri).

Hvordan den enkelte kommune organiserer og forbereder sine innspill og forslag til politisk behandling av denne høringssaken kan variere fra kommune til kommune, herunder hvordan VA-etaten er involvert. Det er uansett viktig at landets rådmenn nå får tilgang på denne malen, som også kan lastes ned her.

Norsk Vann arbeider med en felles høringsuttalelse til alle de 11 høringsdokumentene, der vi fokuserer på VA-sektorens interesser. Målet er å avgi en uttalelse innen utgangen av oktober 2014, slik at denne også kan benyttes i medlemmenes arbeid med egne høringsuttalelser.

Les oppslag, med lenke til høringsdokumenter fra de ulike vannregioner, på Vannportalen.

Se også hva Norsk Vann uttalte under midtvegshøringen til vesentlige vannforvaltningsspørsmål den 20. november 2012, her.

Utskrift

Web Analytics