Rapportering av data fra service av minirenseanlegg

Det er krav om at det skal sendes en årlig rapport om service på minirenseanlegg fra leverandør til kommunen. Det er imidlertid ikke gitt noen føringer for hva en slik rapport skal inneholde. Det er dermed opp til den enkelte kommune og sette krav til hva rapporteringen skal omfatte. Avløp Norge og Norsk Vann ønsker å bli enige om en standard for hvilke data som skal rapporteres.

Vi har i fellesskap kommet fram til et forslag og vi ønsker tilbakemelding på forslaget fra deg som arbeider med eller er opptatt av minirenseanelgg. Frist for tilbakemelding er 25. mars  i år. 

Kommunen trenger bedre data for å avgjøre om anlegget fungerer etter hensikten og i samsvar med utslippstillatelsen. Leverandørene har behov for effektivitet og større forutsigbarhet i rapporteringen, slik at de slipper ulike krav til data i de ulike kommunene. Målet er å enes om hvilke data som skal inngå i årlig rapportering fra leverandør til kommune. Vi vil jobbe for å få sentrale myndigheter til å ta dette i bruk i sitt veiledningsmateriell til kommunene.  For de anleggene som ikke fungerer på service foreslås det å sende inn en utvidet rapportering. 

Arbeidet er en del av Norsk Vanns prosjekt «ABC informasjonsmateriell for VA i spredt bebyggelse» og ble prioritert av styringsgruppa i dette prosjektet allerede ved oppstart i 2013. I tillegg har vi fått innspill til dette arbeidet fra vannområdet PURA. Vannområdene Haldenvassdraget, Morsa, Øyeren og Glomma sør har jobbet med dette temaet sammen med Avløp Norge og tabellen i vedlegget er en videreføring av det gode arbeidet som er gjort der. 

Det legges opp til at den enkelte leverandør og den enkelte kommune forholder seg til de datasystemene de har i dag. Dette gjelder også de vannområdene som samler inn data fra sine kommuner. Dataene utveksles ved hjelp av csv-filer, som de fleste databaser kan eksportere/importere. 

Avløp Norge og Norsk Vann ønsker i fellesskap og sende vedlagte forslag ut på høring. Frist for innspill og kommentarer til forslaget er 25. mars. Nedenfor er noen stikkord som har dukket opp i utarbeidelsen, som vi gjerne vil ha deres synspunkter på. Andre innspill er selvfølgelig også velkomne.

 • Er de foreslåtte dataene tilstrekkelige for kommunen til å ta stilling til om anleggene fungerer tilfredsstillende og i samsvar med utslippstillatelsen?
 • Er de foreslåtte dataene for ambisiøse for kommunene. Klarer kommunene å innfri forventningene til videre bruk av dataene?
 • Er de foreslåtte dataene overkommelige for leverandørene?
 • Er det ulike målemetoder og usikkerhet rundt hvordan målinger bør gjøres, eller hvordan resultater skal tolkes, slik at vi bør bli enige om kriterier for hvordan dette skal gjøres?
 • Hvor mye veiledning/forklaring ønskes til de ulike punktene?
 • Hvilket behov for uthenting av statistikk har kommunen utover kulepunktene nedenfor:
  • ta ut oversikt over alle minirenseanlegg det er utført service på i løpet av året, per leverandør
  • oversikt over alle minirenseanlegg der det har vært avvik ved service 
 • Er det hensiktsmessig med løpende rapportering etter hver service istedenfor årsrapportering (men med rapportering minimum 1 gang pr. år, senest 15. februar)?

Vi håper mange kommuner, leverandører og andre som jobber med minirenseanlegg vil komme med sine synspunkter på dette arbeidet. Frist for innspill er 25. mars 2015. Innspill sendes gjertrud.eid@norskvann.no

Her kan du finne forslag til rapportering.

Utskrift

Web Analytics