Norsk Vanns VA-norm og VA/Miljø-blader blir nytt produkt

ill norm
 
Norsk Vanns VA-norm og VA/Miljø-blader har til nå vært forvaltet separat, med ulike eierskap, driftsavtaler og abonnementsordninger. Nå jobbes det med ny organisering og drift, slik at innholdet fra normen og VA/Miljø-bladene skal forvaltes som ett produkt. Dette vil gi bedre synergi mellom det nye produktet og andre utgivelser og arbeid som foregår hos Norsk Vann.

Bakgrunn 

Norsk Vanns VA-norm ble etablert av Norsk Vann i 2003. Driften av normen har, helt siden den ble etablert, vært satt bort til Stiftelsen for VA/Miljø-blad. Stiftelsen har hatt driftsavtale med Norsk Rørsenter i samme periode, og det er disse som har vært postkasse og sekretariat for ordningen.

VA-normen beskriver krav som kommunen setter til VA-tekniske anlegg. Den viser til VA/Miljø-blad, slik at disse to produktene henger tett sammen. VA/Miljø-blad eies av Stiftelsen for VA/Miljø-blad. I utgangspunktet er VA/Miljø-blad en beskrivelse av beste praksis. Slik produktet har utviklet seg gjennom mange år, består VA/miljø-bladene i dag av mye mer enn bare beste praksis. De inneholder blant annet produktfakta og produktbeskrivelser, diskusjoner og eksempler. Det finnes per i dag 127 VA/Miljø-blader, og de handler om alt fra håndtering av grønne tak, nedgravde oljetanker, minirenseanlegg til grøfteutførelse.

Mulighetsstudie

Det har vært uheldig for utviklingen av de to produktene at de har vært forvaltet separat, med ulike eierskap, driftsavtaler og abonnementsordninger. Det ble derfor i 2015 satt i gang en prosess for å komme fram til hva som vil være en fremtidsrettet organisering og drift av VA-normen og VA/Miljø-bladene. Saken har vært gjenstand for utredninger og behandlinger i stiftelsesstyret, NKFs hovedstyre (Norsk Kommunalteknisk Forening) og Norsk Vanns styre. 

Veivalg for framtiden

På tampen av 2017 resulterte arbeidet i en enighet mellom Stiftelsen for VA/Miljø-blad, NKF og Norsk Vann om en ny strategi for framtiden. Norsk Vann vil ta tilbake driften av VA-normen i egen regi og etablere «beste praksis» knyttet opp til normen. Stiftelsen VA/Miljø-blad sender inn søknad til Stiftelsestilsynet om opphør av sin virksomhet i disse dager. 

Målet med det nye produktet er at innholdet fra normen og VA/Miljø-blader skal forvaltes som ett produkt, at det skal bli bedre synergi mellom det nye produktet og andre utgivelser/arbeid som foregår hos Norsk Vann, samt at det skal bli en mer hensiktsmessig betalingsordning.

Det nye produktet skal forvaltes av «Raådet for VA-normen», med rådsmedlemmer oppnevnt av NKF og Norsk Vann. Rådet hadde sitt første møte i mars 2018 og er i full gang med å planlegge det nye produktet.

Framtidens standard for etablering av vann og avløp

Innholdet fra VA-normen og VA/Miljø-bladene videreutvikles som ett produkt, basert på krav med tilhørende veiledning 

  • for etablering av vann- og avløpsanlegg, fra kommunen som ledningseier
  • for etablering av vann- og avløpsanlegg, fra kommunen som myndighet
  • til drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg

VA-normen og VA/Miljø-bladene, slik vi kjenner dem, vil etter hvert utgå og bli erstattet av et nytt produkt. Det nye produktet vil bli samlet på en hjemmeside, og det vil også få et nytt navn.

Framdrift

Arbeidet tar lengre tid enn vi først hadde forestilt oss, fordi vi er opptatt av å få god kvalitet på det nye produktet. Det betyr at vi må gjennomgå alt innholdet fra både VA-norm og VA/Miljø-blad. Noe blir strøket og nytt blir tilført på veien mot en ny, norsk standard for vann- og avløpsanlegg.

Arbeidet er inndelt i ulike faser. Vi prioriterer å få utarbeidet de kravene som skal stilles fra kommunen som ledningseier først. Det er vi i full gang med, og flere rådgivere hjelper oss med denne jobben. Etter hvert som vi får på plass forslag til framtidens krav, vil vi invitere dere som skal bruke normen, og andre fagpersoner som blir berørt av innholdet, til å komme med innspill. Krav til anlegg som kommunen skal eie, håper vi å få helt ferdig i løpet av 2020. Etter hvert vil vi gå i gang med neste fase, som blir å få utarbeidet krav til etablering av vann- og avløpsanlegg, som skal stilles fra kommunen som myndighet. Dette arbeidet håper vi å få ferdigstilt i 2021.

Parallelt med utarbeidelse av krav med tilhørende veiledning, arbeider vi med å få på plass den nye hjemmesiden, ny betalingsordning, overgangsordning mellom nytt og gammelt produkt med mer.

I 2019 og 2020 vil den eksisterende VA-normen leve videre akkurat som før. I god tid før det nye produktet er på plass, vil det bli informert om fremgangen.

Vi har stor tro på at dette kommer til å bli et faglig solid og brukervennlig produkt. Vi gleder oss til å jobbe videre med utviklingen og til å kunne ta dere med på arbeidet underveis. 

Dersom dere har spørsmål eller innspill til det videre arbeidet, kan det sendes til Gjertrud Eid. 

 
 
 
 

Utskrift

Web Analytics