Primærrensing – ny rapport med driftserfaringer

rapportb24

Verdifulle driftserfaringer er samlet i en ny Norsk Vann-rapport - B24 "Primærrens - status og renseeffekter 10 år etter". Du finner den i VANNbokhandelen.

Miljøverndepartementet og SFT tok i 2004 initiativ til et program for utvikling av teknologi for primærrensing av kommunalt avløpsvann som ble kalt PRIMÆRRENS.

Bakgrunnen for programmet var EUs avløpsdirektiv, som stilte krav til sekundærrensing av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet kystutslipp på 10.000 pe. Imidlertid var det mulighet for å søke unntak fra sekundærrensekravet i mindre følsomt område. Primærrensing ble dermed vurdert som minimumsrensing på kyststrekningen Lindesnes–Grense Jakobselv, med unntak av Grimstadfjorden ved Bergen. PRIMÆRRENS-programmet hadde til hensikt å skaffe informasjon om hva som er en driftssikker og kostnadseffektiv teknologi for primærrensing, og som kan etterkomme primærrensekravet. 

Norsk Vann har nå fått kartlagt og sammenstilt erfaringer med drift av primærrenseanlegg i Norge etter 2005. 

Totalt er 20 silanlegg kartlagt, og driftserfaringer og resultater er gjennomgått. Særlig er det undersøkt hvordan anbefalingene fra 2005 er fulgt opp, med karakterisering av avløpsvann, silingshastigheter og håndtering av returstrømmer, samt om rensekrav oppfylles. Undersøkelsen omfatter silanlegg med organisk belastning fra 2.000 til 41.000 pe. 

Denne rapporten er et supplement til Norsk Vanns nye hovedrapport om avløpsrensing, som vil utgjøre den nye dimensjoneringsveiledningen for alle kjente rensemetoder. Det vil si mekaniske, kjemiske og biologiske rensemetoder, samt kombinasjoner av disse. Her vil også inngå en omfattende dimensjoneringstabell for siling. 

Den nye rapporten vil erstatte rapport 168/2009 «Veiledning for dimensjonering av avløpsrenseanlegg», og utgis i løpet av våren 2020. 

 

 
 
 

Utskrift

Web Analytics