Ny rapport: Veiledning i nødvannforsyning

faksimile rapp249

I drikkevannsforskriften er alle vannverk pålagt å utarbeide planer for vannforsyning uten bruk av det ordinære ledningsnettet. Mange vannverk har vært usikre på hvordan dette kravet skal tolkes og hva Mattilsynet vil kreve. Norsk Vann har nå utarbeidet en veiledning i nødvannforsyning som vil være nyttig for vannverk som skal lage planer for dette. 

Rapporten bygger på erfaringer fra de vannverk som har arbeidet med temaet og høstet erfaringer. Veiledningen gir derfor en anbefaling om hvordan en kan komme i gang og gjennomføre planarbeidet. Det praktiske innholdet i planene må imidlertid baseres på lokale forhold og forutsetninger. 

Foruten en gjennomgang av regelverk og ansvar, samt erfaringer og eksempler, gir veiledningen anbefalinger om følgende forhold:

  • Dimensjonering
  • Valg av tekniske løsninger og innkjøp av utstyr
  • Organisering
  • Planlegging og øvelser

Et sentralt punkt i veiledningen er at vannverket må samarbeid med andre aktører allerede på planstadiet. Små hendelser kan vannverket normalt håndtere selv. Ved litt større hendelser vil omfanget av arbeidet fort bli større enn vannverket selv har ressurser til. Dette kan være transport, distribusjon, trafikkdirigering, vakthold, informasjon osv. Hvilket behov helseinstitusjoner og sjukehus har for nødvann, og hvordan dette skal løses i praksis, krever god planlegging sammen med bygningseier. 

Rapporten finner du i VANNbokhandelen. 

 

Utskrift

Web Analytics