Ny rapport om regulering og organisering

Faksimile rapport 246

Norsk Vann rapport 246/2018 om regulering og organisering av vann- og avløpssektoren i Norge, Sverige, Danmark, Nederland og Skottland er nå tilgjengelig.

Kommuner og kommunalt eide selskap står foran et betydelig behov for å investere i sine vann- og avløpsanlegg. Norsk Vann tror behovet for å øke gebyrene for å finansiere de nødvendige investeringene kan aktualisere spørsmål om kostnadseffektiv drift, herunder spørsmål om regulering og organisering av sektoren. Et av Norsk Vanns hovedmål for 2019-2022 er å stimulere til økt effektivitet og gjennomføringsevne i vannbransjen. For å bidra til at spørsmålene diskuteres på et godt kunnskapsgrunnlag, vedtok styret i Norsk Vann dette prosjektet og i januar 2019 fulgte styret opp med å nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med «effektiv organisering av vannbransjen».

I den politiske plattformen som Høyre, FrP, Venstre og KrF la frem 17. januar 2019, uttaler de fire partiene at de vil «Gjennomgå organisering og regulering av vann- og avløpssektoren i samarbeid med KS, med sikte på å sikre innovasjon og kostnadseffektiv organisering og struktur». Spørsmålet vil dermed også få oppmerksomhet fra statlige myndigheter.

I alle landene eier det offentlige vann- og avløpsanleggene. Kommunene er ansvarlige for å levere tjenestene, unntatt i Skottland hvor et statlig eid selskap leverer tjenestene til husholdningene og i Nederland hvor regionale vannmyndigheter har ansvaret for avløpsrenseanleggene. Sektoren er svært fragmentert, med mange kommuner og kommunalt eide selskap. Unntaket er igjen den ekstremt konsoliderte sektoren i Skottland, og delvis også i Nederland. Alle land unntatt Norge har en egen lov som regulerer sektoren og tjenestene den leverer til abonnentene.

I alle de fem landene finansieres tjenestene av gebyr, men den nederlandske sektoren er også delvis finansiert gjennom skatt. Norge, Sverige og Nederland har en kostnadsbasert inntekts- og prismodell, mens modellen i Skottland og Danmark er mer incitamentsbasert. De to sistnevnte landene har også definert effektivitetskrav til tjenestene. 

Tjenestekvaliteten er generelt stabil og god i alle de fem landene, men alle, og spesielt de skandinaviske landene, står overfor betydelige investeringsbehov. 

Det er få klart definerte offentlige innovasjonsprogrammer for vann- og avløpssektoren i Norge og Sverige, mens de tre andre landene i større grad har tydelige innovasjonsprogrammer med offentlig og privat involvering.

Vann- og avløpsektoren deltar i arealplanlegging og miljøspørsmål i alle land, men det er i begrenset utstrekning identifisert formelle retningslinjer for denne involveringen.

Utredningen er utført av BDO AS med Steinar Vikingstad som intern prosjektleder og Bendik Rød Karlsson som utredningsleder. I tillegg har trainee i BDO, Eline Bruntveit, bidratt med å innhente informasjon.

Du finner rapporten i VANNbokhandelen her.

Utskrift

Web Analytics