Ny Norsk Vann rapport: Bruk mer lokale masser

faksimile261

 

I dag brukes mest tilkjørt pukk som omfyllingsmasser i grøfter. Norsk Vann rapport 261/2021 viser at det er mye å spare, både økonomisk og miljømessig, ved å bruke mer lokale omfyllingsmasser. Du finner rapporten i VANNbokhandelen (kan bestilles trykt etter 14. april). 

Prosjektet er gjennomført i to deler. Inga Rise er masterstudent ved NMBU. Hun har høsten 2020 skrevet en masteroppgave hvor hun har gjort livsløpsanalyser knyttet til omfyllingsmasser. Hennes konklusjon er at valg av pukkfraksjon og transportavstand har størst betydning for miljøpåvirkningen. På bakgrunn av masteroppgaven har SINTEF utført et litteraturstudium av alle aspekter som gjelder omfyllingsmasser og gitt sine konkrete anbefalinger.

Større fokus på miljø

Rapporten anbefaler at kommunene i større grad vurderer miljø og mål om klimagassutslipp knyttet til planlegging og gjennomføring av VA-prosjekter. Dette omfatter også å stille krav om og sørge for at innleide konsulenter er bevisste på miljøkrav. Det største potensialet ligger i å redusere prosjektets miljøpåvirkning gjennom å redusere massetransporten. For å oppnå dette må økt bruk av lokale masser vurderes. I mange tilfeller vil det være behov for å bearbeide massene. Dette kan være utsikting av grove partikler som store steiner, eller å ta bort den mest finkornede del av massen. Det må også settes av arealer til deponering og bearbeiding av massene. Hvis ett anlegg har mye egnede masser, kan det være gunstig å lagre masse til neste anlegg.
 
Ved innkjøp av rør bør kommunen også etterspørre livsløpsanalyser. Dette kan gjerne være en del av konkurransegrunnlaget. Det er stor forskjell på miljøfotavtrykket ved produksjon av ulike typer rør.    
 
Lastebil m omfyllingsmasser
Bildet: Transport av omfyllingsmasser på bil koster mye og gir store utslipp. Foto: Einar Melheim

Geologisk vurdering

I mange tilfeller vil det være behov for en geologisk vurdering av om stedlige masser er egnet, samt om grøftefundamentet må forsterkes. Hvis kommunen ikke har tilstrekkelig kompetanse i egne rekker, må denne kompetansen hentes fra en ekstern rådgiver.

Leverandørenes leggeanvisninger

De store rørleverandørene har deltatt i prosjektet og bidratt med verdifull innsikt. Prosjektrapporten anbefaler at rørleverandørene gjennomgår sine leggeanvisninger hvor gjeldende krav vurderes på nytt med bakgrunn i type masser og hvilke sorteringer som kan og bør benyttes. Utfordringene er i stor grad knyttet til å få alle parter til å tenke nytt, ved å vurdere sine krav og beskrivelser for å oppnå bedre miljø og ressursutnyttelse. 

Vannstandard  

Norsk Vann arbeider med å utvikle de to produktene VA-norm og VA/Miljø-blad til ett nytt produkt - Vannstandard. Anbefalingene i prosjektrapporten vil bli tatt med i vurderingene når det skal utarbeides nye anbefalinger for krav til omfyllingsmasser. 

Pukkprodusentene må synliggjøre sin kompetanse

Prosjektrapporten anbefaler at pukkbransjen i større grad bidrar med sin kompetanse knyttet til ulike typer masser. Dermed kan bruken av ulike pukk-graderinger optimaliseres i de tilfeller der det må brukes knuste masser. De bør også vurdere sine priser på ulike sorteringer for å stimulere til optimal bruk.  
 
Pukk omfylling av ror
Bildet: Normalt går det med store mengder pukk ved omfylling av rør. Foto: Einar Sørensen Maskinentreprenør AS
 
 
 
 

Utskrift

Web Analytics