Ny rapport: Dimensjonerings-veiledning for avløpsrenseanlegg

faksimile256
 
Viktig hjelpemiddel for tiltak på avløpsrenseanlegg. Du finner rapporten i VANNbokhandelen. 
 
 - Den viktigste samfunnsøkonomiske veiledningen Norsk Vann har gitt ut, uttalte Hallvard Ødegaard under oppstartsmøtet for prosjektet, da han gikk gjennom historien bak dimensjoneringsveiledningen for avløpsrenseanlegg. Med miljømyndighetenes nye og tydelige signal om at utslippskravene fra avløpsrenseanlegg skal overholdes, er det svært mange kommuner som nå må sette fortgang i arbeidet med å oppfylle utslippstillatelsen fra Fylkesmannen. Det er dermed grunn til å tro at den nye rapporten vil være et sentralt hjelpemiddel både for de som planlegger og de som prosjekterer tiltak på avløpsrenseanlegg. 
 
Den reviderte veiledningen er basert på de retningslinjer som Statens Forurensningstilsyn (SFT) utga i 1978 og reviderte i 1983 (TA-525) samt på Norsk Vann rapport 168/2009.
 
Det er gjort mange endringer i den nye rapporten sammenlignet med forrige versjon. Eksempel på viktige endringer er: 
 • justering av dimensjonerende spesifikk vannmengde
 • et eget avsnitt om mekaniske rensemetoder, herunder dimensjoneringskriterier for siler
 • justerte dimensjoneringskriterier for biologiske rensemetoder herunder aktivslamprosesser (inkludert biologisk fosforfjerning), biofilmprosesser (spesielt MBBR-prosesser) og hybrider av biologiske prosesser (IFAS)
 • et nytt kapittel om videregående rensemetoder, herunder partikkelfjerning, fjerning av organiske mikroforurensninger og desinfeksjon (UV)
 • et eget avsnitt om energiforbruk og kjemikalieforbruk under alle enhetsprosesser
 • justering av verdiene for slamproduksjon
 • justering av dimensjoneringskriteriene for biogassanlegg herunder systemer med termisk hydrolyse
 • nye avsnitt om utnyttelse av biogass, om avvanning og om termisk destruksjon av slam
 
Arbeidet med veiledningen er gjort av en prosjektgruppe bestående av:
 • Erik Johannessen, COWI AS (prosjektleder)
 • Bjørn Rusten, Aquateam COWI AS (fagansvarlig vannbehandling)
 • Eirik Bjørn, Norconsult AS (fagansvarlig slambehandling)
 • Hallvard Ødegaard, SET AS (fagspesialist vannbehandling)
 • Bjarne Paulsrud, Norconsult AS (fagspesialist slambehandling)
Prosjektgruppen har også fått hjelp fra Oscar Lidholm i COWI og Stine Roset i Norconsult.
 
Styringsgruppen for prosjektet har bestått av:
 • Helge Eliassen - VAV Oslo kommune 
 • Gunnar Bjørnson - NRVA IKS
 • Hans Emil Glestad - HIAS IKS 
 • Kristine Akervoll - Bergen kommune
Arne Haarr fra Norsk Vann har vært prosjektleder for rapporten.  
 
Norsk Vann vil, som vi tidligere har informert om, invitere til et nettverksprosjekt for kommuner som skal, eller er i gang med, tiltak for å tilfredsstille utslippskravene. Oppstartsmøtet for dette vil trolig bli i begynnelsen av september. 
 
 

Utskrift

Web Analytics