Informasjonsarbeid om minirenseanlegg

Ny godkjenningsordning for minirenseanlegg ble innført i 2010. Det har vært en del misnøye og utfordringer med ordningen for våre medlemmer helt siden da. Nå tar SINTEF Byggforsk viktige grep for å få denne ordningen til å fungere bedre. Norsk Vann berømmer tiltaket og støtter arbeidet økonomisk.

For saksbehandlere rundt om i kommunene har godkjenningsordningen for minirenseanlegg vært en utfordring siden den ble innført i 2010. Det har vært stor usikkerhet og delvis manglende tillitt til ordningen. Dette har medført en del variasjon i saksbehandling rundt om, til frustrasjon for saksbehandlere, huseiere og leverandører av anleggene. SINTEF Byggforsk setter nå inn ressurser for å gjøre noe med dette. Et godkjenningsdokument er gyldig i 5 år. Normalt revideres disse godkjenningsdokumentene i forbindelse med ny godkjenning etter endt 5 års periode. Et av tiltakene som gjennomføres er en gjennomgang og forbedring av alle godkjenningsdokumenter. For å forhindre at det skal gå 5 år til alle dokumenter er gjennomgått etter ordinær revisjon, gjør SINTEF Byggforsk nå en ekstra innsats med samtlige godkjenningsdokumenter i løpet av første kvartal 2015.

Bakgrunnen er å bedre nytteverdien av godkjenningsordningen, spesielt med tanke på kommunene. I tillegg er det viktig å ta tak i de aspekter knyttet til feilfunksjon, samt manglende oppnåelse av rensekrav i praktisk drift, som direkte eller indirekte kan relateres til godkjenningsordningen. Dokumentene vil få tydeligere og mer informasjon. Det legges vekt på likelydende formulering og begrepsbruk. Det blir bedre beskrivelse av det enkelte produktet, dets egenskaper og bruksområder. Betingelser for bruk og drift/service blir også bedre belyst. For Norsk Vann har det særlig vært viktig at dokumentene blir tydelige på dimensjonerende vannmengder, prøvetakingspunkt og slamtømming/slamtømmefrekvens. I tillegg til at det i framtiden vil fremgå at testprosedyren i NS-EN 12566-3 simulerer en typisk belastning for helårsbolig og er lite egnet til å dokumentere egnethet for bruk ved ujevn belastning, slik som er typisk for fritidsbebyggelse. 

Dette prosjektet anser vi som et viktig arbeid for kommunale saksbehandlere. Dette vil øke sjansen for at saksbehandler får den informasjonen den trenger for å vurdere søknad om utslippstillatelse og for å sette nødvendige vilkår i tillatelser. Vi håper huseiere og leverandører vil oppleve at kommunene får en mer entydig praksis og en smidigere saksbehandling. Sist men ikke minst er tydelige og informative godkjenningsdokumenter viktig for å oppnå god vannkvalitet i vannforekomstene.

I tillegg til at den enkelte leverandør dekker en del av kostnadene knyttet til vurderinger og utstedelse av reviderte godkjenningsdokumenter, støtter Norsk Vann dette viktige arbeidet med 50000,- . SINTEF Byggforsk bidrar inn i spleiselaget med en betydelig egeninnsats.

Utskrift

Web Analytics