Vellykket system med arbeidsgrupper i Norsk Vann

Siden ny organisasjonsmodell ble vedtatt av Norsk Vanns årsmøte i 2011, har Norsk Vanns styre opprettet til sammen ni arbeidsgrupper. Fire av disse har fullført sitt arbeid, tre er i gang med arbeidet og to er under oppstart. Erfaringen er at slike arbeidsgrupper er en god og effektiv måte for bransjen å løse felles utfordringer på.

Siden ny organisasjonsmodell med komiteer og arbeidsgrupper ble vedtatt av årsmøtet i 2011, har styret opprettet til sammen ni arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene i Norsk Vann skal jobbe med aktuelle og situasjonsbestemte problemstillinger som krever svar innenfor en avgrenset tidsramme. Dette vil oftest være tverrfaglige eller overordnede oppgaver, men kan også være faglige tema som ikke hører naturlig inn under komiteenes oppgaver, eller som komiteene ikke har kapasitet til å arbeide med. Norsk Vanns arbeidsgrupper får sitt mandat av styret, oppnevnes av direktøren og skal jobbe i maksimalt to år. De fleste arbeidsgruppene består av fem personer fra Norsk Vanns medlemmer og én sekretær fra Norsk Vanns sekretariat.

Fire av arbeidsgruppene har allerede jobbet i inntil to år og har avsluttet sitt arbeid. Dette er arbeidsgrupper for:

  • Utdanning og rekruttering
  • Klimatilpasning og overvann
  • Gjennomføring av vannforskriften
  • Ledningsnettfornyelse

Tre nyere arbeidsgrupper er i gang med sitt arbeid, på områdene:

  • Beredskap i vannforsyningen
  • Kildekontroll
  • Kommunikasjon og synlighet

To arbeidsgrupper er nylig opprettet og skal i gang med sitt arbeid så snart som mulig:

  • Samordning av ledninger i grunnen
  • Kommunal arealplanlegging

Info om alle arbeidsgruppene (mandat og sammensetning) samt sluttrapporter fra avsluttede arbeidsgrupper kan lastes ned under «Kompetanse > Arbeidsgrupper i Norsk Vann».

Utskrift

Web Analytics