VA-tjenestene blir stadig bedre

Resultatene fra bedreVA Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene i 69 deltakerkommuner viser en klar bedring i 2012. I løpet av de siste fire år har andelen kommuner med "god standard" blitt omtrent fordoblet. Særlig gledelig er det at den negative trenden på avløp har snudd i klar positiv retning sammenliknet med tidligere år.

 

For både vann- og avløp hadde ca. 40 % av deltakerkommunene god standard eller
tilnærmet god standard på alle vurderingskriteriene i 2012 mot ca. 30 % i 2011. Standarden på vannforsyningen er fortsatt bedre enn på avløpstjenesten, men standarden på avløp har utviklet seg svært positivt fra 2011 til 2012. 
 

Vannforsyningen stadig bedre  

Deltakerkommunene er nesten i mål når det gjelder levering av drikkevann som er hygienisk betryggende. Det gjenstår bare noen få vannverk som ikke har fullgod hygienisk barrieresikring enda. 
 
Beregnet vanntap fra ledningsnettet viser en positiv utvikling de siste tre årene. 43 % av kommunene har beregnet vanntap på over 40 % i 2012 mot 49 % i 2010. Vanntapet er imidlertid fortsatt høyt, og til tross for det har de fleste kommunene en ledningsfornyelse på godt under 1 %. Gjennomsnittlig ledningsfornyelse siste tre år for alle deltakerkommunene er 0,88 %, som er en svak forbedring fra forrige år.
 
58 % av deltakerkommunene hadde god alternativ forsyning i 2012, og andelen øker år for år. Utbyggingskostnadene med å etablere god alternativ forsyning er ofte høye, og det er derfor naturlig at dette er tiltak som tar tid.
 

Avløpstjenesten i sterk bedring

Resultatene viser en klar resultatforbedring fra 2011 til 2012 mht. overholdelse av rensekrav. 53 % av kommunene overholdt alle rensekrav i 2012 mot 37 % i 2011. En viktig årsak til dette er nok at en del store renseanlegg som tidligere ikke overholdt rensekravene, oppfylte kravene i 2012.
 
For ledningsnettet er andel fellessystem og antall regnvannsoverløp synkende. Fellessystem utgjør 26 % av spillvannsnettet. De siste årene har også antall kjelleroversvømmelser og kloakkstopper gått ned. Fornyelsen av ledningsnettet er imidlertid fortsatt lav, og gjennomsnittet de siste tre år er 0,72 % av total lengde.
 

Øyer – årets bedreVA-kommune

Øyer kommune har deltatt i bedreVA i fem år og dokumentert gode resultater i alle årene. På avløp har kommunene hatt god standard på alle fem vurderingskriteriene de siste fire årene. På vann gjenstår bare å få redusert vanntapet. God alternativ forsyning ble etablert i 2012 ved en gjensidig forsyningsmulighet mellom kommunens to vannverk.
 

Kostnader og årsgebyrer øker

Den positive utviklingen av standarden på vann- og avløpstjenestene innebærer økte kostnader og dermed også økning av årsgebyrene. Årsgebyrene for både vann og avløp har de siste fire årene i gjennomsnitt økt med 15 % utover prisstigningen.  
 
Kostnader og gebyrer varierer mye fra kommune til kommune. Den viktigste årsaken til forskjellene er størrelsen på kommunen. Kommuner med mange mindre tettsteder og/eller som har valgt å bygge ut ledninger i dels spredt bebygde områder, får en lav tilknytning per km ledning. Dette gir høyere kostnader per innbygger enn kommuner med større befolkningstetthet. Kommuner som i tillegg har bygd ut infrastruktur for hytteområder og reiselivsnæring får enda høyere enhetskostnader. 
 

Her kan du laste ned rapporten Tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester med resultater og kommentarer.

Utskrift

Web Analytics