Avløpsanlegg - Vurdering av risiko for ytre miljø

Klimatilpasning er et viktig og for mange nytt område som eiere av avløpsanlegg må ta hensyn til når de skal gjennomføre risikovurderingen de er pålagt etter internkontrollforskriften § 5 nr 6. Norsk Vanns nye veiledning er ment å gi små og store kommuner og avløpsanlegg hjelp til å gjennomføre miljørisikovurderinger. Den bruker eksempler fra Vanndal kommune, en oppdiktet kommune som risikovurderer sitt avløpsanlegg.

Hvordan gjennomføre risikovurderinger

Veiledningen beskriver arbeidsprosessen for å vurdere og håndtere risiko for utslipp til ytre miljø både i transportsystemet og på renseanlegget. Den omfatter både akutte, uønskede og planlagte hendelser. Betydningen av klimaendringer er tatt med.

Metodikk og analysemetode for å gjennomføre risikovurderinger blir beskrevet sammen med forslag til hendelser, sannsynlighets- og konsekvensklasser, sårbarhet for ulike anleggsdeler, evaluering og forslag til risikoreduserende tiltak. Arbeidsprosess, begrepsbruk og metodikk er hentet fra Norsk Standard ”Krav til risikovurderinger” (NS 5814:2008).
Risikovurderingen er delt inn i tre faser:
1)    Planlegging
2)    Risikoanalyse
3)    Risikoevaluering med tiltaksplaner
 
Før selve risikovurderingen kan starte må rammebetingelsene defineres og risikoakseptkriterier fastsettes. Etter at risikovurderingen er gjennomført må den følges opp med konkrete tiltak og/eller at man etablerer en beredskap.
 

Hvilken risiko tåler vi – risikoakseptkriterier

Rammebetingelser som påvirker risikovurderingen kan være myndighetskrav, miljøtilstand i resipienten, interne rammebetingelser, politiske strategier og mål og interessekonflikter. Risikoakseptkriteriene kan deles inn i høy, middels og lav risiko og vil i hovedsak være basert på lov- og forskriftskrav, utslippstillatelser, resipientundersøkelser, politiske miljømål og brukerinteresser.

 

Analysemetode

ROS blir benyttet som analysemetode, fordi denne metoden er egnet til å tallfeste risiko for miljø. Risiko tallfestes ved å multiplisere tallet for sannsynligheten for hendelsen med tallet for konsekvensen for ytre miljø. Produktets størrelse sammenliknes med risikoakseptkriteriene og vil være avgjørende for hvordan man skal prioritere tiltakene for de ulike anleggsdelene. Andre analysemetoder enn ROS kan benyttes, spesielt for mer tekniske anleggsdeler som pumpestasjoner. Risikovurderinger skal oppdateres med jevne mellomrom for å sikre at middels og høy risiko blir håndtert og at nye risikoområdet blir avdekket.

 

Risikovurdering i Vanndal

Vanndal er brukt som en eksempelkommune som gjennomfører en miljørisikovurdering. Her får man et innblikk i hvordan de har vurdert miljøutfordringene opp mot driften av avløpsanlegget, hvordan de har planlagt, systematisert, analysert og evaluert risiko for utslipp til ytre miljø. Vanndal kommune har organisatoriske utfordringer, sårbar resipient som er drikkevannskilde, ledningsnett med blanding av felles- og separatsystem, hydraulisk overbelastning i perioder, ujevn organisk belastning på renseanlegget, utslipp fra nødoverløp på pumpestasjoner og lukt.

 
Her kan rapporten Avløpsanlegg - Vurdering av risiko for ytre miljø fritt lastes ned.
 

Utskrift

Web Analytics