KOSTRA-tall for 2012: Positiv utvikling

SSBs rapportering av KOSTRA-tall for 2012 viser en svak økning i fornyelsestakten på VA-ledningsnettet. Den hygieniske drikkevannskvaliteten er fortsatt på høyt nivå, og det er reduksjon i antall kloakkstopper. Vanngebyret gikk noe ned og avløpsgebyret noe opp, sett i forhold til året før.

SSB har nylig publisert 2012-statistikk på hhv. vann- og avløpsområdet.

Statistikken på drikkevannsområdet viser bl.a. følgende:

4,3 millioner av landets innbyggere var i 2012 tilknyttet de snaut 1100 kommunale vannverkene, tilsvarende 85 % av landets befolkning.

Av innbyggerne som var tilknyttet kommunale vannverk, fikk 99 % vann som tilfredsstilte kravene til E.coli (parameter for bakteriologisk kvalitet), 82 % fikk vann med tilfredsstillende farge, mens 94 % hadde tilfredsstillende surhetsgrad (pH) på drikkevannet.

De kommunale vannverkene produserte 724 millioner m3 vann i 2012, hvorav 32 % er oppgitt å gå tapt i form av lekkasjer.

Det kommunale vannledningsnettet utgjorde totalt 43.000 km. Ledningsnettets gjennomsnittlige alder er estimert til 34 år på landsbasis, korrigert for ledningsnett lagt ned i ”ukjent periode”.

Fornyelsen av det kommunale vannledningsnettet var 0,66 % i 2012, som er en svak økning fra 2011.

Gebyrgrunnlaget for vann per innbygger var på 1.154 kr, som er en reduksjon på 0,6 % fra 2011.

Statistikken på avløpsområdet viser bl.a. følgende:

Ca. 84 % av befolkningen var tilknyttet kommunale avløpsrenseanlegg med kapasitet på 50 pe eller mer.

Det kommunale avløpsledningsnettet var i sum 51.600 km. Av dette utgjorde spillvannsnettet 35.900 km, fordelt på 7800 km fellessystem og 28.100 km separate spillvannsledninger. Separate overvannsledninger utgjorde 15.700 km.

Ledningsnettets gjennomsnittlige alder er estimert til 38 år på landsbasis, korrigert for ledningsnett lagt ned i ”ukjent periode”.

Fornyelsen av det eksisterende, kommunale spillvannsnettet var 0,48 % i 2012, som tilsvarer 186 km og som er en svak økning fra 2011. Samtidig ble det lagt 350 km nytt spillvannsnett.

Antall kloakkstopper på spillvannsnettet er estimert til 1900, som er en nedgang på 19 % fra 2011. Kommunene har på landsbasis erkjent erstatningsansvar for ca. 310 saker med kjelleroversvømmelser.

Gebyrgrunnlaget for avløp per innbygger var på 1.389 kr, som er en økning på 2,4 % i forhold til 2011.

Utskrift

Web Analytics