Viktig standardiseringsarbeid i gang for ledninger i grunnen

En ny standardiseringskomite skal utvikle én standard for avstandskrav mellom ledninger i grunnen og én standard for kostnadsfordeling i fellesprosjekter. Norsk Vann ber interesserte blant medlemmene bidra til dette arbeidet ved å kommentere på forslag undervegs i arbeidet.

I Standard Norge sine lokaler på Lysaker var det 7. mars oppstart av et viktig arbeid for alle sektorer som legger ledninger i grunnen og for vegeierne. En nyopprettet standardiseringskomite hadde sitt første møte i arbeidet med å utvikle standarder for ledninger i grunnen.

Den nye komiteen har fått navnet «SN/K 354 Samordning av ledninger i grunnen».  Mandatet er å utarbeide to nye norske standarder. Den ene standarden skal omhandle avstandskrav mellom ulike ledninger og i ulike situasjoner, og den andre standarden skal handle om kostnadsfordeling i fellesprosjekter mellom så vel ledningseiere som vegeier. Standardiseringsarbeidet er ventet å ta 2-3 år.

Arbeidet har et budsjett på 800.000 kr og er finansiert som et spleiselag mellom Norsk Vann, KS Bedrift, Energi Norge, Telenor, Avfall Norge, Norsk Fjernvarme, MEF, VVP, Norsk Energigassforening, Hafslund og Post- og teletilsynet. Komiteen bestemte i sitt første møte at Tom Baade-Mathisen fra Norconsult skulle være komiteleder. Standard Norge sin prosjektleder vil være Rune Sandvik.

Norsk Vann er representert i standardiseringskomiteen ved Odd Arne Vagle fra Sandnes kommune og Rune Berge fra Bærum kommune. En referansegruppe skal sikre en bred forankring gjennom innspill undervegs i arbeidet, og Norsk Vanns sekretariat vil koordinere innspill fra VA-bransjens side. Engasjerte fagpersoner blant Norsk Vanns medlemmer oppfordres til å bidra inn til dette arbeidet, ved å være deltakere i en mail-gruppe som får tilsendt forslag undervegs i arbeidet som man kan kommentere på. Interesserte bes melde seg per mail til toril.hofshagen@norskvann.no.

Standardiseringsarbeidet har kommet i gang på bakgrunn av et initiativ fra «Strategigruppe for ledninger i grunnen», som nå er videreført som «Samarbeidsforum for ledninger i grunnen». Det er ett av flere viktige tiltak som er igangsatt for å oppnå bedre samordning av ledninger i grunnen.

Utskrift

Web Analytics