Nytt juridisk hjelpemiddel for kommunenes kontakt med abonnentene

Norsk Vann har gjennom sitt prosjektsystem utarbeidet standardbrev og tilhørende informasjonsfoldere for pålegg til abonnentene. Vi håper malene vil være nyttige og ber om tilbakemeldinger om erfaringer med dem og evt. forbedringsforslag.

Mange VA-abonnenter er bare i kontakt med vann- og avløpsavdelingen i kommunen når bygningen knyttes til kommunale ledninger og deretter ved de årlige innbetalingene av gebyr. I blant har imidlertid kommunen behov for å pålegge abonnentene å gjøre tiltak på sine VA-anlegg. Selv om kommunene ønsker å være smidige og løsningsorienterte, kan det være nødvendig med tydelig informasjon om abonnentenes forpliktelser. Norsk Vann har gjennom sitt prosjektsystem utarbeidet informasjonsfoldere og brevmaler som dekker følgende tema:

 • Tilknytningsplikt
 • Separering av avløpsledning
 • Utkobling av slamavskiller
 • Utbedring av avløpsledning
 • Reparasjon av vannledning
 • Frakobling av taknedløp

I tillegg er det laget en mal for informasjonsskriv til beboere i områder hvor kommunen skal legge nye ledninger og for aksept av erstatningsbeløp som fullstendig og endelig oppgjør for skader etter tilbakeslag av avløpsvann.

Det er ønskelig å få abonnentene til å gjøre nødvendige tiltak på sine VA-anlegg, uten å måtte pålegge dem dette med trusler om sanksjoner. Det første standardbrevet er derfor et informasjonsskriv hvor abonnenten anmodes om å gjøre tiltak, uten henvisninger til paragrafer eller forpliktelser. Det er samtidig utarbeidet foldere, som forklarer bakgrunnen for kommunens anmodning og med nærmere informasjon om abonnentens forpliktelser. Folderne beskriver også hvordan abonnenten skal gå frem for å følge opp anmodningen. De er tenkt å kunne sendes sammen med informasjonsskrivet, og gjerne også følge den eventuelle neste henvendelsen til abonnenten.

Som regel følger abonnentene anmodningen i den første henvendelsen, uten at kommunen må gå videre og vedta pålegg. Samtidig er det viktig at kommunen på et tidlig tidspunkt signaliserer at de vil følge opp sin anmodning, hvis abonnenten ikke gjør de nødvendige tiltakene. Det er derfor utarbeidet følgende standardbrev for den videre prosessen:

 1. Varsel om pålegg og tvangsmulkt (inkludert varsel om forelegg, når saken går etter plan- og bygningsloven)
 2. Vedtak om pålegg og tvangsmulkt
 3. Tvangsmulkt
 4. Forelegg (oppfølging av pålegg gitt etter plan- og bygningsloven)
 5. Varsel om umiddelbar gjennomføring (oppfølging av pålegg gitt etter forurensningsloven)

Det er også tatt inn egne maler for varsling av henholdsvis tvangsmulkt og forelegg som må sendes når det har gått lang tid fra det opprinnelige varslet ble sendt. De kan også brukes når kommunen ikke har varslet om sanksjonene samtidig som de varslet om pålegget.

Standardbrev og brosjyrer kan lastes ned fra va-jus.no. Norsk Vann håper malene vil bli nyttige for kommunenes utøvelse av myndighet overfor abonnentene og håper å få tilbakemeldinger fra kommuner som har tatt i bruk malene, slik at vi kan videreutvikle disse til å bli et best mulig hjelpemiddel. Malene er utarbeidet i samarbeid med Miljøkommune.no. Det vil bli lagt inn lenker mellom de to nettstedene.

Utskrift

Web Analytics