Enova med nytt program for VA

Enova lanserer i disse dager to nye programmer. De vil gjennom programmet Støtte til energitiltak i anlegg bidra til miljøvennlig omlegging av energibruk og -produksjon i anlegg i Norge.
Programmet retter seg direkte mot tiltak innen veibelysning, kai- og havneanlegg, oppdrettsanlegg og vann- og avløpssektoren.

Støtten til energitiltak i anlegg skal utløse prosjekter som ikke har tilstrekkelig økonomisk lønnsomhet.  Støttenivået beregnes ut fra de økonomiske forhold til prosjektet. 

- Vi har satt av 84 millionker kr til å støtte tiltak innen dette programmet i 2013, sier markedssjef for industri og fornybar energi Ståle Kvernrød i Enova. Han sier at programmet er opprettet for 3 år foreløpig og håper på god respons fra aktuelle søkere. Nytt i programmet er også at det er åpent for at flere aktører kan søke sammen. 

Støtteberettigede prosjekter må gi energiresultater i form av energieffektivisering, konvertering fra el og fossile brensler til fornybare energibærere eller økt fornybar energiproduksjon tilsvarende mer enn 100.000 kWh per år.

- Dette er gledelig nytt fra Enova, sier prosketleder Ketil Kjenseth i Norsk Vann. Han gir ros til Enova for å ha lyttet til innspill fra vann- og avløpssektoren når de har utformet programmet. 

- Det nye programmet for anlegg er mye bedre tilpasset vår sektor enn tidligere programmer. Blant annet får vi mye bedre uttelling for å produsere fornybar energi fra egne kilder som en del av resultatkravet. Vi er i større grad også blitt akseptert som anlegg og prosessindsutri og mindre som bygg. I vår sektor er 70 prosent av energiforbruket knyttet til blåsemaskiner,  pumper og vifter. Vi må bli bedre på å regulere disse og da er det mer å lære av næringsmiddelindustri og andre prosessanlegg enn av andre kommunale bygg som skoler og barnehager, sier Kjenseth.

- Med dette programmet kan vann- og avløpssektoren ta et langt skritt mot å bli energinøytral innen 2020, fortsetter Kjenseth og viser til at sektoren i dag kjøper om lag 850 GWh el og produserer rundt 250 GWh varme og el. 

Prosjektene som Enova Anlegg støtter skal være knyttet til tiltak innen:

  • Effektiv energibruk. Det vil si prosjekter som bidrar til redusert spesifikk energibruk. (energibruk per forhåndsdefinert enhet) og/eller der overgang fra fossil til elektrisk kraft gir betydelig virkningsgradsforbedring.
  • Spillvarmeutnyttelse gjennom gjenvinning av varme til egen bruk, til kraftproduksjon eller som leveranse til andre.
  • Konvertering til fornybar energi. Konvertering fra fossil eller elektrisk termisk forsyning til fornybare energikilder.

Mer detaljert om støtteprogramet kan du leser her.

I tillegg lanserer Enova også et nytt program for ny energi og klimateknologi i industrien. Målgruppen er produksjonsbedrifter i Norge med innovative prosjekter som introduserer ny energi og klimateknologi.

- Målet er å øke introduksjonen av ny energi og klimateknologi knyttet til produksjonsprosesser i industrien, sier markedssjef Industri og Fornybar Energi, Ståle Kvernrød i Enova. Teknologien må bidra til effektiv energibruk, energigjenvinning, konvertering fra el og fossile til fornybare energibærere, økt fornybar energiproduksjon eller reduserte klimautslipp fra produksjonsprosesser.
- Kompetanseoppbygging i produksjonsbedrifter og teknologimiljø i Norge vil være et resultat av satsingen, sier Kvernrød.

- Også dette programmet er interessent for vann- og avløpssektoren, sier Ketil Kjenseth i Norsk Vann. Men det er nok i første omgang mest aktuelt for de aller største anleggene, kommeneterer han.

Eventuelle spørsmål om programmene kan rettes til Ståle Kvernrød 90842932 eller Ane Marte Heggedal 41505957 i Enova.

 


 

Utskrift

Web Analytics