Rensekrav skal overholdes

 logo klima ogmiljodep

- tydelig beskjed i nye nasjonale føringer for arbeidet med vannforvaltning.

I forbindelse med at gjeldende vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer for årene 2016-2021 nå skal revurderes og oppdateres for planperioden 2022-2027, har Klima- og miljødepartementet (KLD) nå gitt føringer for dette arbeidet. 

Arbeidet skal gjennomføres i samsvar med ny kunnskap, endrede forutsetninger, kravene i vannforskriften og de nye nasjonale føringene. Planprosessen skal følge plan- og bygningsloven, med de tilpasninger som følger av vannforskriften.

 For avløp gjelder dette:  

Kommunene skal kartlegge og følge opp utslipp fra avløpsanlegg som de er myndighet for (alle avløpsanlegg etter kapittel 12 og 13 i forurensningsforskriften). Kommunen skal gi pålegg om tiltak for anlegg som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 1.1.2007, samt sette i verk tiltak for å sørge for at utslipp etablert før 1.1.2007 blir renset i tråd med rensekravene i forurensingsforskriftens kapittel 12 og 13. Fylkesmannen skal påse at utslipp fra avløpsanlegg innenfor tettbebyggelser som faller inn under deres myndighetsområde blir renset i tråd med kravene i forurensingsforskriftens kapittel 14. Innsatsen bør først prioriteres i nedbørsfelt til vannforekomster som er påvirket av utslipp av avløpsvann og som har dårligere enn god tilstand og/eller har viktige brukerinteresser. Målsetningen skal være at alle anleggene i den enkelte kommune oppfyller forurensingsforskriftens rensekrav slik at miljømålene etter vannforskriften kan nås innen 2027, og senest innen 2033.

Dette er for øvrig i tråd med de signaler som ble gitt av Miljødirektoratet under Norsk Vanns fagtreff i februar, der det ble gitt tydelige signaler om innskjerpet håndheving av eksisterende utslippskrav i nasjonal forskrift. 

Se presentasjonen fra Miljødirektoratet her. (HansenOgMagnusson)

Les også omtalen av de nasjonale føringene, samt hele brevet fra KLD her.

For oppdatert og fyldig informasjon om arbeidet med vannforvaltning, se Vannportalen.

 

 

 

Utskrift

Web Analytics