Nytt budskapsark om mikroplast og vannbransjen

mikroplast2

Vannbransjen står for produksjon av vårt viktigste næringsmiddel og vannverkene må derfor ha kunnskap om alle eventuelle farer knyttet til uønsket innhold i drikkevannet. Dette gjelder også mikroplast. I tillegg er avløpsvann og overvann bærer av en del mikroplast, og påvirker derfor strømmen av mikroplast fra kilde til miljøet. Faktaarket "Mikroplast og vannbransjen" er Norsk Vanns nyeste budskapsark om mikroplast.

Foto: Oregon State University

Norsk Vann mener

Ut fra det vi vet i dag er det ikke grunnlag for å endre praksis /anbefalinger med hensyn til drikkevannsproduksjon, avløpsrensing og slamhåndtering. Mikroplast er ikke noe nytt fenomen, selv om fokuset på dette (og sannsynligvis mengdene av mikroplast i  miljøet) har økt betydelig. 
 
Forskningen på mikroplast er sterkt intensivert de seneste år, og det er sannsynlig at vi i løpet av få år vil ha mer kunnskap om eventuelle virkninger av mikroplast på helse og miljø, herunder eventuelle virkninger  på jordmiljø og planter. Det er også sannsynlig at vi vil se forbedret teknologi for håndtering (fjerning, nedbryting) av mikroplast. 
 
Norsk Vann vil følge kunnskapsutviklingen på feltet nøye, og eventuelt endre sine anbefalinger når ny kunnskap tilsier dette. Vitenskapskomiteen for miljø og mat trygghet vil for sommeren 2019 legge fram en rapport om mikroplast, og det foregår for tiden også mye skandinavisk forskning på dette feltet. Norsk Vann anser det derfor som hensiktsmessig å avvente resultatene av disse før det  settes i gang ytterligere norske studier av mikroplast i drikkevann, avløp eller slam.
 
På samme måte som for miljøgifter og andre miljøskadelige stoffer som kan tilføres avløpsnettet, må kildekontroll være det grunnleggende prinsipp i mikroplast-strategien. Eventuelle end-of-pipe løsninger er ikke bærekraftige, og plasserer ikke ansvaret og dermed heller ikke incentivene for å løse problemet der det hører hjemme – hos forurenser.
 
Les hele budskapsarket om mikroplast her (nederst).
 
 

Utskrift

Web Analytics