Videre arbeid med UV - oppfølging fra fagtreffet

Fagtreff vår 2019

Ny Norsk Vann rapport om UV-desinfeksjon ble presentert på fagtreffet 5. februar. Rapporten peker på behovet for å vurdere kapasiteten på aggregater godkjent etter amerikanske normer. En oppfølging av disse anbefalingene er nå under planlegging. 

På fagtreffet ble resultatene fra et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Vann og Svenskt Vatten om en suppleringsrapport til eksisterende UV-veiledning (NV-rapport 164), presentert og drøftet. Siden utgivelsen i 2008 har det skjedd en utvikling på flere områder. 

Aggregat som er sertifisert etter både USEPA standard og europeisk norm, har blitt godkjent med en forskjell i kapasitet opp mot 100 %, noe som skaper stor usikkerhet ved valg av UV-anlegg. Dette gjelder i hovedsak mellomtrykksaggregater. I sin gjennomgang av NV rapport 240 presenterte Bjørnar Eikebrokk, SINTEF, hovedårsakene til disse forskjellene. Noen aggregater godkjent etter USEPA standard vil kunne få en 30 til 50 % reduksjon i kapasitet hvis nye metoder for beregning blir lagt til grunn. I plenumsdiskusjonen ble det pekt på et behov for å gjennomgå godkjenningen av denne typen aggregater for å skaffe seg erfaringer med dette, og kunne vurdere konsekvensen for eksisterende anlegg. Norsk Vann vil ta initiativet til å danne en faggruppe av personer fra prosjektet, leverandører og myndighetene, for å kunne gjøre disse vurderingene.  

Kompetanse ble pekt på av flere som et viktig kriterium for å kunne drifte UV-anlegg på en tilfredsstillende måte. I første omgang vil Norsk Vann lage en enklere veiledning for drift av UV-anlegg hvor driftsoperatører er målgruppen. På noe lengre sikt vil et kurs for drift av UV-anlegg også rettet mot driftsoperatører bli vurdert. Trolig i samarbeid med leverandørene. 

Rapport 240, «UV-desinfeksjon av drikkevann: En suppleringsrapport til UV-veiledningen av 2008» er klar for publisering i løpet av februar. 

Presentasjonene fra fagtreffet vil innen kort tid bli publisert på norskvann.no. 

 

Utskrift

Web Analytics