Stabile vann- og avløpstjenester, men behov for investeringer

bilde kostra

SSB-statistikk for kommunal vannforsyning og avløpshåndtering er publisert for 2017. Hovedbildet er god drikkevannskvalitet, men behov for bedre avløpsrensing og økt fornyelse av ledningsnettet.

SSB har nylig publisert KOSTRA-statistikk (Kommune-Stat-Rapportering) for 2017 på vann- og avløpsområdet, som viser bl.a. følgende:

Vannforsyning

4,5 millioner av landets innbyggere var i 2017 tilknyttet de om lag 1100 kommunalt eide vannverkene, tilsvarende 85 % av landets befolkning. I tillegg var 0,2 mill. innbyggere tilknyttet 870 ulike typer private eide vannverk/samvirkevannverk, hvorav de fleste er små vannforsyninger i distriktene.

Av innbyggerne som var tilknyttet kommunale vannverk, fikk 98,3 % vann som tilfredsstilte kravene til E.coli (parameter for bakteriologisk kvalitet), i underkant av 99 % fikk vann med tilfredsstillende farge, mens 97 % hadde tilfredsstillende surhetsgrad (pH) på drikkevannet. Dette viser en god og stabil drikkevannskvalitet fra de kommunalt eide vannverkene.

De kommunale vannverkene produserte 680 millioner kubikkmeter vann i 2017, mot 710 millioner kubikkmeter året før. 30 % er beregnet å gå tapt i form av lekkasjer. Husholdningsforbruket er estimert til 180 liter per person i døgnet. For 2018 er det beregnet at ca. 34 % av landets husholdningsabonnenter har installert vannmåler.

Det kommunale vannledningsnettet utgjorde totalt 48.100 km. Ledningsnettets gjennomsnittlige alder er beregnet til 33 år på landsbasis (gjelder ledningsnett med kjent alder).

Fornyelsen av det kommunale vannledningsnettet var 0,66 % som glidende snitt for treårsperioden 2015-2017. Antall lekkasjereparasjoner er beregnet til 3500 i 2017, tilsvarende snaut 1 reparasjon per 10 km.

Gjennomsnittlig årlig avbruddstid i vannleveransen er for 2017 beregnet til 43 minutter per person, hvorav 10 minutter var ikke-planlagte avbrudd fra vannverkenes side. 95 % av de kommunale vannverkene rapporterte for 2017 å ha en beredskapsplan for uønskede hendelser.

Mer SSB-statistikk om vannforsyning finnes her.

Avløpshåndtering

4,5 millioner av landets innbyggere (85 % av befolkningen) var i 2017 tilknyttet de om lag 2250 kommunale avløpsanleggene med kapasitet på 50 personekvivalenter (pe) eller mer. I tillegg var 0,1 mill. innbyggere tilknyttet 450 ulike typer privat eide avløpsanlegg over 50 pe, hvorav de fleste er campingplasser og andre typer turistanlegg i distriktene.

Nærmere 57 % av de tilknyttede innbyggerne var koblet til et avløpsanlegg som oppfylte rensekravene i 2017. 34 % var tilknyttet et anlegg hvor kravene ikke ble oppfylt, mens 9 % var tilknyttet anlegg der datagrunnlaget ikke er tilfredsstillende nok til en reell vurdering. 

Det kommunale avløpsledningsnettet var i sum 55.700 km. Av dette utgjorde spillvannsnettet 37.400 km, fordelt på 7.000 km fellessystem og 30.400 km separate spillvannsledninger. Separate overvannsledninger utgjorde 18.300 km. Spillvannsnettets gjennomsnittlige alder ble beregnet til drøyt 30 år på landsbasis (gjelder ledningsnett med kjent alder).

Fornyelsen av det kommunale spillvannsnettet var 0,61 % som glidende snitt for treårsperioden 2015-2017. 

Utskiftingen av spillvannsnettet i 2017 var om lag 240 km, mens det samtidig ble lagt 329 km nytt spillvannsnett. Utbygging av nytt ledningsnett skjer dermed fortsatt raskere enn fornyelse av eksisterende ledninger, noe som har vært tilfelle siden rapporteringen startet i 2002.

Antall kloakkstopper på spillvannsnettet er estimert til 2030, som er en økning på 3 % fra 2016. Kommunene har på landsbasis erkjent erstatningsansvar for ca. 300 saker med kjelleroversvømmelser.

Mer SSB-statistikk om avløpshåndtering finnes her.

Vann- og avløpsgebyrer

NB - info per 06.07.2018:  Etterfølgende tekst er basert på publisering av gebyrdata fra SSB datert 18.06.2018. På spørsmål fra Norsk Vann om årsaker til gebyrnedgang fra året før, har SSB kommet frem til at det var noe feil i gebyrgrunnlaget. Oppdaterte tall vil bli lagt ut når de foreligger.

En norsk husstand betaler i 2018 i gjennomsnitt 3226 kr i årsgebyr for vannforsyningstjenesten og 3679 kr i årsgebyr for avløpstjenesten. Til sammen betaler gjennomsnittshusstanden 6905 kr i vann- og avløpsgebyr til kommunen i 2018, tilsvarende kr 8631 når merverdiavgift til staten er inkludert. Det tilsvarer 24 kr dagen samlet for vann- og avløpstjenestene. Med 2,17 personer i snitt per husholdning, gir det en daglig kostnad per person på 11 kr.

Mer SSB-statistikk om gebyrer finnes her.

 

 

Utskrift

Web Analytics