• Hjem
  • R162 - Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering-nedlasting

R162 - Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering-nedlasting

kr 320 pr stk,-

 

Rapportnr: 162/2008

Utgivelsesdato: 22.12.2008

Forfattere: Oddvar Lindholm, Svein Endresen, Sveinn Thorolfsson, Sveinung Sægrov, Guttorm Jakobsen og Lars Aaby

Rapporten er en videreføring/revisjon av rapport 144, hvor estimerte effekter av klimautviklingen er tatt med.

Målgruppe er politikere, arealplanleggere, landskapsarkitekter og VA-personell. Vedlegg til rapporten er tilgjengelig i elektronisk form og er beregnet på VA-teknisk fagpersonell.

Rapporten er en veiledning for VA-faglig personell som jobber med overvannshåndtering i urbane områder, samt for arealplanleggere og landskapsarkitekter som gjør en viktig del av planleggingen av disse anleggene. Veiledningen fokuserer på klimaendringer, bruk av lokal overvannshåndtering og bruk av åpne løsninger med forsinkelse og fordrøyning, samt bruk av åpne renner, grøfter og byvassdrag. Det gis beskrivelser og forslag til dimensjonering for en rekke av de mest aktuelle infiltrasjonsløsningene og damtyper. Veiledningens prinsipper, metoder og tiltak kan brukes både for nye utbyggingsområder og eksisterende områder.

Det legges stor vekt på betydningen av å integrere overvannplanleggingen i arealplanleggingen og vektlegging av at overvannet bør brukes som en nyttig ressurs i det urbane landskapet. Veiledningen påpeker viktigheten av å planlegge for forsvarlige åpne flomveier som kan håndtere flom.m.er opptil 100-årsflommen, eller beregne en samfunnsøkonomisk optimal flomfrekvens for en sikker flomvei.
Juridisk ekspertise har gjennomgått rettserfaringer og rettsregler om flomskader og ansvar som kan legges på kommunene.

Det er gitt anbefalinger for dimensjonerende gjentaksintervall for regnhyppighet og oversvømmelsehyppighet. Denne anbefalingen er i stor grad basert på standarden NS-EN 752, men er strengere på enkelte områder. Forslag til fremgangsmåte for å motvirke klimaeffektene på avløpsanleggene er beskrevet.

Veiledningen gir beskrivelser av noen aktuelle beregningsmetoder for overvannsavrenning med ulik grad av kompleksitet, samt aktuelle parametere for beregningene.

 

I tillegg til denne rapporten finnes mer utfyllende litteratur i del 3, vedlegg 1-8.

Web Analytics